Privacy verklaring

Hoe wij omgaan met uw privacy

Privacy Statement van Argeweb | September 2018

Argeweb biedt een breed scala aan diensten, waaronder internetdiensten, hosting en uitgifte domeinnamen. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Argeweb over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. Argeweb gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals beschreven in de AVG wetgeving.

In dit privacy statement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld internet of hosting afnemen van Argeweb en voor alle gebruikers van de website van Argeweb. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op https://www.argeweb.nl/over-argeweb/privacy-verklaring. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe Argeweb je gegevens beschermt.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die Argweb van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die Argeweb in Nederland op de markt brengt.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Argeweb B.V., Noordzee 10 D in Maassluis.

Welke gegevens verwerkt Argeweb?

Persoonsgegevens
Als je je aanmeldt als klant van Argeweb, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt Argeweb je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt Argeweb onder meer je naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als je een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op je kredietwaardigheid.

Als je een account aanmaakt op een website van Argeweb dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door Argeweb verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via een Argeweb website een vraag stelt, meedoet met een actie), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door Argeweb verwerkt.

Verkeersgegevens
Als je gebruik maakt van de diensten, verwerkt Argeweb ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.

Internetgegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die jij gebruikt verbinding maken, je IP-adres.

Waarvoor gebruikt Argeweb je gegevens?

Dienstverlening
Argeweb verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Inschakelen derden
Argeweb schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft Argeweb de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Inzet data-analyse technieken voor netwerkplanning en -beheer, beveiliging en facturering
Voor de planning en beheer van ons netwerk, de beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting en voor facturering, zetten wij data-analyse technieken in die verkeersgegevens verzamelen en analyseren voor het beheer en de planning van ons netwerk. Wij kijken uitdrukkelijk niet naar de inhoud van de berichten die je stuurt of naar de inhoud van de websites die je bezoekt. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

Beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting
Argeweb draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en jouw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Argeweb is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Trendanalyse
Argeweb voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Voor zover verkeersgegevens nodig zijn voor deze trendanalyses, maakt Argeweb uitsluitend gebruik van geanonimiseerde verkeersgegevens. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketing- en verkoopactiviteiten.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Argeweb verwerkt je persoonsgegevens (niet zijnde verkeersgegevens) ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van Argeweb. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail).

Uitsluitend indien je daarmee hebt ingestemd worden ook je verkeersgegevens door Argeweb gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten en voor het doen van aanbiedingen. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Verwerking van je gegevens op Argeweb-websites
Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en, tenzij je hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben, om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij Argeweb.

Argeweb verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:


Hoe lang bewaart Argeweb je gegevens?

Argeweb bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als je een abonnement bij Argeweb hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder ‘contact’ aangegeven adres. Argeweb kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen, maar zal je hiervan vooraf over informeren wanneer dit zal gebeuren.

Op Argeweb heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op je persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je persoonlijke domein als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Persoonsgegevens verwijderen

Je hebt het recht van het verwijderen van je gegevens op verzoek van betrokkende.

Grondslagen

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:


Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van Argeweb heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van Argeweb kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door Argeweb gebeld worden. Wil je ook niet meer door Argeweb gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij Argeweb bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven.

Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van Argeweb kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door Argeweb gebeld worden. Wil je ook niet meer door Argeweb gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij Argeweb bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven.

Tegen het gebruik van je verkeersgegevens kun je (ook als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. Argeweb wijst je er wel op dat je dan niet langer van die toegevoegde waarde diensten gebruik kunt maken.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat Argeweb je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit Privacy statement onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Mocht je er bezwaar tegen hebben om door Argeweb benaderd te worden dan kun je dat ook ons aan laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:


Je kunt de verdere commerciële benadering via mail, SMS van Argeweb ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail- en SMS-berichten die je ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kun je ook voorkomen door, als je door Argeweb gebeld bent, na afloop van het gesprek in het keuzemenu van het Bel-me-niet-register aan te geven dat je niet meer door Argeweb gebeld wilt worden. (Let op: Ben je klant van Argeweb dan betekent enkele registratie in het Bel-me-niet register niet automatisch dat je niet meer door Argeweb gebeld kunt worden; je moet dit in het keuzemenu afzonderlijk aangeven)

Argeweb zal je bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

Klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over je verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Klantenservice
Telefonisch: 0800 9324678
E-mail: info@argeweb.nl
Post: Postbus 197, 3140 AD, Maassluis, Nederland1999-2019 Argeweb BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Prijzen excl. 21% BTW